До фонду бібліотеки надійшли нові видання.

Шановні читачі !

До фонду бібліотеки надійшли нові видання.

Авраменко О.М. Українська мова та література: Довідник.Завдання в тесто-вій формі: I ч. / О.М.Авраменко, М.Б. Блажко .- 7-е вид., доп. – К.: Грамота, 2017. – 568с.

Збірник містить теоретичний матеріал , завдання в тестовій формі різного рівня складності з української мови та літератури, а також короткий словник наголосів і короткий фразеологічний словник. Посібник укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для середніх загальноосвітніх навчальних закладів  і програм ЗНО-2017.

Авраменко О.М. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі:  II ч. / О.М.Авраменко, М.Б. Блажко .- 7-е вид., доп. – К.: Грамота,2017.-144 с.

Збірник містить завдання в тестовій формі з української мови та літератури  різного рівня складності. У цьому виданні подано дванадцять варіантів (із них два нові) орієнтовного тесту у форматі ЗНО. Посібник відповідає вимогам сучасної тестології. Його укладено відпо-відно  до чинної програми: ЗНО , затвердженої Міністерством освіти і науки

України.

Ишкова Э.А. Самоучитель C# .Начала программирования. – 2-е изд. – СПб.: Наука и Техника, 2013 .- 496 с.: ил.

 Данная книга является превосходным и эффективным учебным пособи-ем для изучения языка программирования C# с нуля. Правила и приёмы  C# иллюстрируются программами – примерами, часть которых имеет приклад-ной характер. Все прогараммы снабжены результатами исполнения. Показан вариант организации рабочего пространства и компьютере и создания прос-тейшей собственной библиотеки программиста.

 Матвієнко М.П. Теорія алгоритмів: навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 340 С.

Навчальний посібник складається з двох частин. У першій частині розглянуто теоретичні основи побудови, математичного аналізу, складності і порівняння алгортів, їхні математичні моделі, а друга частина присвячена розгляду і побудові більше ніж 60 різних нормальних та операторних алго-ритмів, алгоритмів сортування, алгоритмів на звичайних графах, орграфах і деревах, алгоритмів кодування та стиснення інформації, алгоритмів класте-ризації, криптографічних та генетичних. Робота кожного алгоритму розглянута на конкретному прикладі для набуття читачем практичного досвіду.                                         

 Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура компютера :

 навч. посібник .- К.: Видавництво Ліра-К, 2016 .- 264с.

 У навчальному посібнику викладений весь комплекс питань пов’язаних з принципами та методами організації структур і архітектур комп’ютера, методами побудови й організації функціонування самих комп’ютерів, розглянута робота його функціональних блоків згідно з вимогами навчальних програм, відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України

 Іванов В.Г.   Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник / В.Г.Іванов, В.В.Карасюк,  М.В.Гвозденко; за заг. ред.. В.Г.Іванова.- Х.: Пра-во, 2015. – 312с.

На підставі програми навчальної дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» розглянуто компоненти сучасних  теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки: зміст понять «інформація» і «знання», архітектура персональних ЕОМ, способи організації зберігання і доступу до комп’ютерної інформації, основні методи роботи в операційній системі Microsoft Windows 7, стандартні програми,що входять до операційної системи Windows 7, а також прийоми роботи у MS Word 2010 I MS Excel 2010. Представлено методи автоматизованого перекладу електронних документів і принципи роботи в автоматизованих бібліотечних комплексах, антивірусні засоби захисту даних, а також програмні і системні засоби їх архівації, принципи функціонування Internet ви користування електронної пошти, пошуку й отримання інформації з Internet, у тому числі роботи з програмою-пейджером ICQ, програмою ІР-телефонії Skype та створення блогів. Показано можливості соціальних і пілінгових мереж , інтернет-магазинів,програми Google-Планета Земля, а також описано методи створення і публікації власних Web-документів.  

Надійність та діагностика електрообладнання: навч. посіб. / В.М.Козак, Б.І. Доценко, В.П.Кузьмін, Ю.І.Шепелєв, Д.О.Шевчук.- К.: НАУ, 2013. – 280с.

 Містить основні відомості з теорії контролю і діагностування електрооб-ладнання. Основний зміст теорії складають: побудова математичних моделей об’єктів контролю, синтез оптимальних алгоритмів вимірювання, прогнозування і прийняття рішень, також визначення характеристик систем контролю.

Ступницький В.В. Обладнання та прогресивні методи формоутворення дета-лей: навч. посібник / В.В.Ступницький, І.Є. Грицай, А.М. Сліпчук .- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 340 с.

Описано сучасні методи формоутворення деталей та автоматизоване облад-нання, яке використовується на підприємствах України та Європи. Наведено відомості про верстати різних типів «High Tech» провідних фірм світу. Опи-сано фізичні процеси, які відбуваються під час оброблення деталей. Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Технологія машинобуду-вання»

Корчемний М.О., Клендій П.Б., Потапенко М.В. Теоретичні основи автомати-ки : Навч.посібн. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 304 с.

Подано визначення і термінологію, класифікаційні та функціональні ознаки схем та систем автоматики; розглянуто властивості і характеристики основ-них елементів з автоматичних систем, загальні принципи побудови аналізу та синтезу лінійних систем автоматичного керування з детермінованими та хас-тичними вхідними та збурювальними діями, а також методи досліджень нелінійних систем. Узаключному розділі розглянуто будову, принципи роботи та основні характеристики датчиків та виконавчих механізмів автоматики.

Наведено приклади та рекомендації до розв’язання типових задач, зокрема з використанням пакетів прикладних програм Mathcad і Matlab.

Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: навч. посібник. – Львів: «Магнолія – 2006», 2011. – 380с.

У навчальному посібнику розглядаються структурний і об’єктно-орієнований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Де-тально описуються види діаграм,які реалізують ці підходи та умови уніфікованого моделювання UML. Розглядаються CASE-засоби, які призна-чені для побудови відповідних діаграм, поняття життєвого циклу проекту; аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання альтернатив реалізації проекту.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...