Бібліотека – Правила користування бібліотекою МК ДДМА

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування бібліотекою коледжу розроблені у відповідності

 з Законом України “Про бібліотечну справу“  та Типових правил користування бібліотеками в Україні.

  1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1  Користувачами бібліотеки є студенти , викладачі та співробітники коледжу .

2.2 Формами бібліотечного обслуговування с : абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент, електронний каталог.

2.3 Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читального залу.

2.4 Користувачі бібліотеки мають право отримувати для опрацюван­ня поза бібліотекою одноразово необхідні документи терміном до __30__      

днів. Термін користування новими надходженнями, документами підви­щеного читацького попиту може бути зменшений до __1__ дня. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежу­ється. Бібліотека самостійно визначає види та типи документів, що вида­ються лише в читальному залі.

2.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому доку­менті. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, періоди­чні видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування лише в читальному залі.

2.7 У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх ( або копії ) з інших бібліотек через МБА чи внутршіньосистемний книгообмін.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 Для запису до бібліотеки викладачі та співробітники пред’являють паспорт, або документ, що його замінює, а студенти пред’являють студентський квиток та фотографію (для видачі читацькою квитка).

3.2 У разі втрати читацького квитка студент повинен заявити про це в бібліотеку і отримати дублікат.

3.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач пови­нен дбайливо ставитись до них, при одержанні документу читач повинен перевірити їх цілісність, наявність дефектів і попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку . В ін­шому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

3.4 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач роз­писується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду біблі­отеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним біблі­отекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку ви­значає комісія з роботи з фондом.

3.6 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліоте­кою. Матеріали про злісне порушення правил студентами передаються на розгляд Ради профілактики з запрошенням батьків студентів.

3.7 Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші.

4  ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧ1В

  • Бібліотека зобов’язана:
  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає біблі­отека;
  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в добору потрібних документів;
  • постійно підвищувати культуру обслуговування користувачів;
  • формувати у користувачів, а особливо у студентів, потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню куль­тури читання;
  • систематично здійснювати контроль та своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– при формуванні бібліотечною фонду враховувати необхідність підвищення  якості підготовки молодших спеціалістів на основі повного забезпечення   спеціальною літературою .

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...